Informacja o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej

Szkoła Podstawowa w Moderówce informuje, że w ramach poprawy efektywności energetycznej:

 • wykonała termomodernizację budynku szkoły,
 • dokonuje zakupów instalacji charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji,
 • dokonuje wymiany urządzeń na nowe, o niskim zużyciu energii i niskich kosztach eksploatacji.

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

 1. Administratorem danych osobowych uczniów, rodziców/opiekunów prawnych, pracowników jest Szkoła Podstawowa w Moderówce,
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,
 3. Dodatkowo dokumentacja fotograficzna z imprez szkolnych będzie publikowana w celach promocyjnych placówki na stronie internetowej szkoły i gminy Jedlicze, stronach lokalnych portali społecznościowych i na portalu facebook,
 4. Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami prawa,
 5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 6. Macie Państwo prawo do: dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody, wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest wymagane ze względu na przepisy prawa,
 8. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych- Ewa Gawron, tel. 502 575 101, e-mail: gawronewa@gmail.com .

Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

1 marca odbył się gminny etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Naszą szkołę reprezentowali Kinga Korzec (kl. VI), Krzysztof Pawłowski (kl. VII) i Tymoteusz Szczur (kl. III G.). Najlepsi musieli zmierzyć się zarówno z testem pisemnym, jak i ustnymi pytaniami komisji konkursowej. Kinga Korzec w kategorii uczniów Szkół Podstawowych zajęła III miejsce. Gratulujemy!!!
http://www.jedlicze.pl/node/8122

22 LUTEGO – ŻYWA LEKCJA PRZYRODY

Przedszkole

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Moderówce informuje rodziców, że wszystkie dzieci zapisane do oddziału przedszkolnego i do klasy pierwszej zostały przyjęte do szkoły i przedszkola na rok szkolny 2018/2019. Imienna lista jest do wglądu w sekretariacie szkoły.

26 LUTEGO – V EDYCJA GMINNEGO KONKURSU „MISTRZ ORTOGRAFII”

Uczniowie z naszej szkoły brali udział w konkursie adresowanym do uczniów klas szóstych szkół podstawowych z terenu gminy Jedlicze. Zmagania konkursowe miały miejsce w Szkole Podstawowej w Jedliczu.
Każdy z uczestników turnieju otrzymał upominek ufundowany przez Burmistrza Gminy Jedlicze oraz poczęstunek. Wyniki zostaną uroczyście ogłoszone 23 marca 2018 r. podczas IX Wiosennego Turnieju Wiedzy dla uczniów klas VI. Wszystkim uczestnikom życzymy dobrych wyników.
http://www.jedlicze.pl/node/8111

REKOLEKCJE SZKOLNE 2018r

Kolejne grupy wracające z rekolekcji kończą zajęcia w klasie i realizują podział godzin przewidziany na dany dzień. Rekolekcje odbywają się w Szebniach, dzieci przywozi i odwozi autokar z Szebni.
6 marca – wtorek
8.30 – 9.30 – kl. 0 – III SP
10.00 – 11.00 – kl. IV – VI SP
11.15 – 12.15 – kl. VII SP – III G

7 marca – środa
8.30 – 9.30 – kl. 0 – III SP
10.00 – 11.00 – kl. IV – VI SP
11.15 – 12.15 – kl. VII SP – III G

8 marca – czwartek
8.30 – 9.30 – kl. 0 – III SP
10.00 – 11.00 – kl. IV SP – III G