INFORMACJA

Szanowni Państwo,

informuję, że od 25 marca 2020 r., w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty kształcenie organizowane w szkole będzie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Praca nauczycieli z uczniami odbywa się poprzez Internet, dziennik elektroniczny, platformy edukacyjne, materiały dostępne w sieci, prezentowane w publicznej telewizji oraz inne media, wskazane przez nauczycieli.

Ta szczególna sytuacja jest wyzwaniem dla nas wszystkich.

– Narzędzia do komunikowania się z rodzicami (opiekunami uczniów) i uczniami:

dziennik elektroniczny,poczta elektroniczna, e-mail,telefon.

– Ocenianie pracy ucznia:

przez kontakt e-mail, w czasie e-zajęć, poprzez wpis w dzienniku elektronicznym

Wykonane prace, rozwiązane zadania,uczniowie odsyłają w formie załącznika (zdjęcia, napisanej pracy, prezentacji, skanu itp.)– sposób komunikacji ustala nauczyciel. Oceny wystawiane są
w dzienniku elektronicznym zgodnie z obowiązującymi kryteriami oceniania.

Ustalenie sposobu dokumentowania:

Podstawą dokumentacji jest dziennik elektroniczny oddziału z uwzględnieniem podstawowego planu zajęć.

Wskazania źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć:

Materiały,w oparciu o które pracuje uczeń, wraz z załącznikami, przesyłane są za pomocą dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej lub za pomocą e-maila rodzica lub ucznia. Udostępniane będą także linki do stron internetowych.

– Zapewnienie każdemu rodzicowi i uczniowi możliwości konsultacji:

Nauczyciele i pedagog szkolny są dostępni poprzez: e-maile, dziennik elektroniczny, prywatne numery telefonów.                                                                     

Godziny konsultacji nauczyciele ustalą we własnym zakresie:

Konsultacje wymagające kontaktu osobistego na linii rodzic –uczeń- nauczyciel ustala się indywidualnie, z zachowaniem procedur bezpieczeństwa związanych ze stanem epidemii.

Modyfikacja programów:

Rozkłady materiałów będą dostosowane do aktualnej sytuacji zgodnie z podstawą programową, nie przeciążając uczniów ze względu na dyskomfort wynikający z obecnej sytuacji i zakazu poruszania się.

W razie wątpliwości proszę o konsultacje telefoniczne bądź mailowe z nauczycielami lub dyrektorem szkoły.

Renata Niepokój – dyrektor Szkoły Podstawowej w Moderówce

OGŁOSZENIE!

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zawiesza się funkcjonowanie
Szkoły Podstawowej w Moderówce do dnia 10 kwietnia 2020 r.

Zadania dydaktyczne realizowane są na bieżąco z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

REKRUTACJA 2020/2021

W związku z zakończoną rekrutacją na rok szkolny 2020/2021, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Moderówce informuje, że wszystkie dzieci zapisane do kl. 1 i oddziału przedszkolnego zostały przyjęte.

W oddziale przedszkolnym pozostało 16 wolnych miejsc.

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły pod nr tel. 13 43 12 207

OGŁOSZENIE!

         W związku z odwołaniem zajęć proszę Uczniów i Rodziców
o śledzenie informacji pojawiających się w e-dzienniku. Nauczyciele na bieżąco będą zamieszczać informacje, polecenia, ćwiczenia do wykonania w domu.

Przypominam o konieczności bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących w czasie pandemii COVID-19.

Dzieci, młodzież, dorośli nie powinni gromadzić się nawet
w kilkuosobowych grupach.

                                        Renata Niepokój

OGŁOSZENIE

W związku z tzw. specustawą Ministra Edukacji Narodowej zawiesza się zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w dniach od 16 marca 2020r. do 25 marca 2020r.

W dniach 12-13 marca Szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze dla uczniów, którzy nie mogą pozostać w domu.

Więcej informacji na ten temat: www.men.gov.pl