INFORMACJA

Szanowni Państwo,

informuję, że od 25 marca 2020 r., w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty kształcenie organizowane w szkole będzie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Praca nauczycieli z uczniami odbywa się poprzez Internet, dziennik elektroniczny, platformy edukacyjne, materiały dostępne w sieci, prezentowane w publicznej telewizji oraz inne media, wskazane przez nauczycieli.

Ta szczególna sytuacja jest wyzwaniem dla nas wszystkich.

– Narzędzia do komunikowania się z rodzicami (opiekunami uczniów) i uczniami:

dziennik elektroniczny,poczta elektroniczna, e-mail,telefon.

– Ocenianie pracy ucznia:

przez kontakt e-mail, w czasie e-zajęć, poprzez wpis w dzienniku elektronicznym

Wykonane prace, rozwiązane zadania,uczniowie odsyłają w formie załącznika (zdjęcia, napisanej pracy, prezentacji, skanu itp.)– sposób komunikacji ustala nauczyciel. Oceny wystawiane są
w dzienniku elektronicznym zgodnie z obowiązującymi kryteriami oceniania.

Ustalenie sposobu dokumentowania:

Podstawą dokumentacji jest dziennik elektroniczny oddziału z uwzględnieniem podstawowego planu zajęć.

Wskazania źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć:

Materiały,w oparciu o które pracuje uczeń, wraz z załącznikami, przesyłane są za pomocą dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej lub za pomocą e-maila rodzica lub ucznia. Udostępniane będą także linki do stron internetowych.

– Zapewnienie każdemu rodzicowi i uczniowi możliwości konsultacji:

Nauczyciele i pedagog szkolny są dostępni poprzez: e-maile, dziennik elektroniczny, prywatne numery telefonów.                                                                     

Godziny konsultacji nauczyciele ustalą we własnym zakresie:

Konsultacje wymagające kontaktu osobistego na linii rodzic –uczeń- nauczyciel ustala się indywidualnie, z zachowaniem procedur bezpieczeństwa związanych ze stanem epidemii.

Modyfikacja programów:

Rozkłady materiałów będą dostosowane do aktualnej sytuacji zgodnie z podstawą programową, nie przeciążając uczniów ze względu na dyskomfort wynikający z obecnej sytuacji i zakazu poruszania się.

W razie wątpliwości proszę o konsultacje telefoniczne bądź mailowe z nauczycielami lub dyrektorem szkoły.

Renata Niepokój – dyrektor Szkoły Podstawowej w Moderówce

OGŁOSZENIE!

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zawiesza się funkcjonowanie
Szkoły Podstawowej w Moderówce do dnia 10 kwietnia 2020 r.

Zadania dydaktyczne realizowane są na bieżąco z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

REKRUTACJA 2020/2021

W związku z zakończoną rekrutacją na rok szkolny 2020/2021, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Moderówce informuje, że wszystkie dzieci zapisane do kl. 1 i oddziału przedszkolnego zostały przyjęte.

W oddziale przedszkolnym pozostało 16 wolnych miejsc.

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły pod nr tel. 13 43 12 207

OGŁOSZENIE!

         W związku z odwołaniem zajęć proszę Uczniów i Rodziców
o śledzenie informacji pojawiających się w e-dzienniku. Nauczyciele na bieżąco będą zamieszczać informacje, polecenia, ćwiczenia do wykonania w domu.

Przypominam o konieczności bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących w czasie pandemii COVID-19.

Dzieci, młodzież, dorośli nie powinni gromadzić się nawet
w kilkuosobowych grupach.

                                        Renata Niepokój

OGŁOSZENIE

W związku z tzw. specustawą Ministra Edukacji Narodowej zawiesza się zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w dniach od 16 marca 2020r. do 25 marca 2020r.

W dniach 12-13 marca Szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze dla uczniów, którzy nie mogą pozostać w domu.

Więcej informacji na ten temat: www.men.gov.pl

FUNDACJA ŚW. MIKOŁAJA

W bieżącym roku szkolnym Szkoła Podstawowa w Moderówce dołączyła do programu stypendialnego dla szkół i uczniów „Stypendia św. Mikołaja”. Celem fundacji jest zbiórka pieniędzy na stypendia dla zdolnych uczniów oraz zaangażowanych społecznie, by mogli rozwijać talenty i umiejętności. Społeczność lokalna, rodzice, sympatycy szkoły mogą na ten szlachetny cel przekazywać dowolną kwotę, wpłacając na subkonto szkoły. Następnie kwota ta zostaje podwojona przez Fundację św. Mikołaja. W ten sposób chcemy wspierać naszą młodzież w rozwoju zdolności i pasji.
Jedną z możliwości wsparcia podejmowanych przez nas działań jest przekazanie 1% podatku. Poniżej zamieszczone zostały szczegółowe informacje dotyczące wpłaty. Prosimy o rozpropagowanie naszego przedsięwzięcia.
Serdecznie dziękujemy za wsparcie naszego funduszu stypendialnego i pomoc w pozyskiwaniu środków na ten cel.

Brak dostępnego opisu zdjęcia.Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, tekst i zbliżenieBrak dostępnego opisu zdjęcia.

ADWENTOWY DAR SERCA

Wolontariusze i Opiekunowie Szkolnego Koła Caritas włączyli się do kolejnej już edycji akcji charytatywnej „Razem na Święta” zainicjowanej przez Ministra Edukacji Narodowej, która miała na celu zarówno pomoc innym, jak również budowanie wspólnot i kształtowanie odpowiedzialności za drugą osobę.
Nasi uczniowie oraz ich rodzice wykazali ogromne zaangażowanie i wsparli inicjatywy podejmowane przez wolontariuszy Szkolnego Koła Caritas – zbiórka karmy i artykułów do pielęgnacji dla podopiecznych przytuliska w Krośnie oraz artykułów spożywczych i chemicznych dla osób starszych i samotnych z naszej parafii.
Serdecznie dziękujemy rodzicom i uczniom naszej szkoły za wsparcie działań, których ideą jest niesienie pomocy. Tak duże zaangażowanie w tego rodzaju przedsięwzięcia świadczy o ogromnej wrażliwości i empatii, a przede wszystkim o tym, że los osób potrzebujących nie jest obojętny naszej młodzieży.

Brak dostępnego opisu zdjęcia.Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

ZABAWY CHOINKOWE

W czwartek 9 stycznia w szkole odbyły się zabawy choinkowe. W godzinach przedpołudniowych bawili się uczniowie oddziału przedszkolnego oraz klas I – IIII. Imprezę poprowadziła pani Jolanta Mróz, a o oprawę muzyczną zadbał Samorząd Uczniowski. Wieczorem do tańca ruszyli uczniowie klas V – VIII.
Rada Rodziców zapewniła wszystkim smaczny poczęstunek. Opiekę nad uczniami sprawowali wychowawcy klas.