MIKOŁAJKI ŚWIETLICOWE

W niedzielę 9 grudnia 2018 r. dzieci i młodzież uczęszczająca systematycznie na zajęcia do świetlicy sportowej, działającej w Szkole Podstawowej w Moderówce, miała okazję spotkać się ze Świętym Mikołajem w sali widowiskowej Rafinerii Orlen Południe w Jedliczu.
Najpierw dzieci obejrzały program artystyczny wprowadzający w klimat świąteczny, wykonany przez grupę teatralną „Jodła- Banda”. Po obejrzeniu spektaklu, były zorganizowane wspólne gry i zabawy, pokazy taneczne oraz konkursy przygotowane przez organizatorów. Na zakończenie spotkania integracyjnego, dzieci z niecierpliwieniem otrzymały upragnione prezenty od Świętego Mikołaja.
Opiekę nad uczniami sprawowała opiekunka świetlicy sportowej pani Agata Kazalska. Impreza zorganizowana została przez Urząd Gminy oraz Gminny Ośrodek Kultury w Jedliczu.

ANDRZEJKI

Samorząd Uczniowski zorganizował i przeprowadził tegoroczne andrzejki. Dla młodszych były wróżby i zabawy przy muzyce, dla starszych wieczorna dyskoteka.

Informacja o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej

Szkoła Podstawowa w Moderówce informuje, że w ramach poprawy efektywności energetycznej:

 • wykonała termomodernizację budynku szkoły,
 • dokonuje zakupów instalacji charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji,
 • dokonuje wymiany urządzeń na nowe, o niskim zużyciu energii i niskich kosztach eksploatacji.

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

 1. Administratorem danych osobowych uczniów, rodziców/opiekunów prawnych, pracowników jest Szkoła Podstawowa w Moderówce,
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,
 3. Dodatkowo dokumentacja fotograficzna z imprez szkolnych będzie publikowana w celach promocyjnych placówki na stronie internetowej szkoły i gminy Jedlicze, stronach lokalnych portali społecznościowych i na portalu facebook,
 4. Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami prawa,
 5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 6. Macie Państwo prawo do: dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody, wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest wymagane ze względu na przepisy prawa,
 8. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych- Ewa Gawron, tel. 502 575 101, e-mail: gawronewa@gmail.com .

Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

1 marca odbył się gminny etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Naszą szkołę reprezentowali Kinga Korzec (kl. VI), Krzysztof Pawłowski (kl. VII) i Tymoteusz Szczur (kl. III G.). Najlepsi musieli zmierzyć się zarówno z testem pisemnym, jak i ustnymi pytaniami komisji konkursowej. Kinga Korzec w kategorii uczniów Szkół Podstawowych zajęła III miejsce. Gratulujemy!!!
http://www.jedlicze.pl/node/8122

22 LUTEGO – ŻYWA LEKCJA PRZYRODY