ROZPORZĄDZENIE

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zawiesza się funkcjonowanie
Szkoły Podstawowej w Moderówce do dnia 24 maja 2020 r.

Zadania dydaktyczne realizowane są na bieżąco z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.