INFORMACJA

Szanowni Państwo,

informuję, że od 25 marca 2020 r., w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty kształcenie organizowane w szkole będzie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Praca nauczycieli z uczniami odbywa się poprzez Internet, dziennik elektroniczny, platformy edukacyjne, materiały dostępne w sieci, prezentowane w publicznej telewizji oraz inne media, wskazane przez nauczycieli.

Ta szczególna sytuacja jest wyzwaniem dla nas wszystkich.

– Narzędzia do komunikowania się z rodzicami (opiekunami uczniów) i uczniami:

dziennik elektroniczny,poczta elektroniczna, e-mail,telefon.

– Ocenianie pracy ucznia:

przez kontakt e-mail, w czasie e-zajęć, poprzez wpis w dzienniku elektronicznym

Wykonane prace, rozwiązane zadania,uczniowie odsyłają w formie załącznika (zdjęcia, napisanej pracy, prezentacji, skanu itp.)– sposób komunikacji ustala nauczyciel. Oceny wystawiane są
w dzienniku elektronicznym zgodnie z obowiązującymi kryteriami oceniania.

Ustalenie sposobu dokumentowania:

Podstawą dokumentacji jest dziennik elektroniczny oddziału z uwzględnieniem podstawowego planu zajęć.

Wskazania źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć:

Materiały,w oparciu o które pracuje uczeń, wraz z załącznikami, przesyłane są za pomocą dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej lub za pomocą e-maila rodzica lub ucznia. Udostępniane będą także linki do stron internetowych.

– Zapewnienie każdemu rodzicowi i uczniowi możliwości konsultacji:

Nauczyciele i pedagog szkolny są dostępni poprzez: e-maile, dziennik elektroniczny, prywatne numery telefonów.                                                                     

Godziny konsultacji nauczyciele ustalą we własnym zakresie:

Konsultacje wymagające kontaktu osobistego na linii rodzic –uczeń- nauczyciel ustala się indywidualnie, z zachowaniem procedur bezpieczeństwa związanych ze stanem epidemii.

Modyfikacja programów:

Rozkłady materiałów będą dostosowane do aktualnej sytuacji zgodnie z podstawą programową, nie przeciążając uczniów ze względu na dyskomfort wynikający z obecnej sytuacji i zakazu poruszania się.

W razie wątpliwości proszę o konsultacje telefoniczne bądź mailowe z nauczycielami lub dyrektorem szkoły.

Renata Niepokój – dyrektor Szkoły Podstawowej w Moderówce